PEPPR DESIGNS / RENESENCE

Algemene verkoopsvoorwaarden en Privacy verklaring


Artikel 1 : Toepassingsgebied Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk
opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing.

Artikel 2 : Aanbiedingen Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata
betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Vertraging van levering kan niet als reden tot weigering van
bestelde goederen worden ingeroepen. Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3.1 : Klachten Eventuele klachten dienen aangetekend en binnen de acht dagen aan onze maatschappelijke
zetel toegestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, die ons in staat stellen om volledig
kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard. In geval de klant de goederen weigert, moet
hij de rekening bij het pakket in de originele verpakking voegen. Geweigerde goederen moeten binnen de veertien
dagen worden teruggestuurd, zoniet worden zij als aanvaard beschouwd.

Artikel 3.2 : Annulatie Bij annulatie of verbreking van het contract is de klant een forfetaire schadevergoeding
verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling (Bij maatwerk kan de forfetaire schadevergoeding tussen
70 % en 100 % bedragen). Deze schadevergoeding wordt vermindert met het eventueel betaald voorschot.
Bedraagt het voorschot meer dan de verschuldigde schadevergoeding ,
dan wordt het voorschot in zijn geheel toch als verworven beschouwd.

Artikel 4 : Beschadigingen Goederen die door toedoen van de klant werden beschadigd, onvolledig gemaakt,
geopend of gebruikt, worden niet teruggenomen. De aldus eventueel teruggestuurde goederen blijven ter
beschikking van de klant, die tot betaling is gehouden.

Artikel 5 : Zichtzendingen Bij bestelling moet duidelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft.
Zichtzendigen worden door ons beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden,
de zaken binnen de vijftien werkdagen, onbeschadigd, en in de originele verpakking te retourneren tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van beschadiging van de zaken behouden wij
ons het recht voor om reparatiekosten of vervangingskosten in rekening te brengen, of in uitzonderlijke
gevallen, de retourzending te weigeren. Indien zichtzendingen niet in originele verpakking worden teruggestuurd,
zullen verpakkingskosten in rekening gebracht worden. In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot
levering, dan dient deze op eerste verzoek van ons, kosteloos te worden terugbezorgd.
Voor elke zichtzending worden extra administratiekosten aangerekend.

Artikel 6 : Transport Zaken met een faktuurbedrag tot € 125.00 exclusief BTW worden niet franco verzonden.
Bij expresseleveringen komen de meerkosten voor rekening van de klant.

Artikel 7 : Betaalvoorwaarden Al onze fakturen zijn betaalbaar te Mol op 30 dagen, elke faktuur, op de vervaldag
niet voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar opbrengen.
In geval van gerechtelijke aktie zal buiten de genoemde intrest, het bedrag -met volle recht- verhoogd
worden met een vergoeding van 10% en een minimum van 75,-Euro.
Alleen de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd ingeval van gerechtelijke tussenkomst.
Om geldig te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de 8 dagen.
Al de protest- en/of gerechtsonkosten vallen bovendien ten laste van de schuldenaar.


Artikel 8 : Eigendomsrecht Alle goederen blijven onze eigendom tot na volledige betaling van de geleverde goederen.

Artikel 9 : Rechtbankbevoegdheid Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank van Turnhout.

Artikel 10 : Internet-Online bestellingen Eerste bestellingen of bestellingen zonder btw-nummer dienen vooraf betaald.

Artikel 11: Verzendingen
Kleine bestellingen tot € 25,- worden verzonden voor € 5,-, grotere pakken € 10,-.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepasing voor levering in België.
Voor andere landen krijg je eerst een orderbevestiging met de juiste transportprijs,
daarna kan je de bestelling bevestigen of annuleren.

Voor retourzendingen, eerst contact opnemen met ons voor de afhandeling van uw retourzending.
Transportkosten bij retourzendingen, ten koste van de klant.
Geld wordt teruggestort zodra de goederen terug in ons bezit zijn, onbeschadigd,
en in de originele (onbeschadigde) verpakking.Privacy verklaring

De persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd, worden enkel gebruikt om uw bestelling optimaal uit te voeren.
Adressen, e-mail adressen en telefoonnummers blijven eigendom van PEPPR Designs
en worden nooit aan derden doorgegeven.

U kan uw gegevens steeds aanpassen na inloggen op onze website http://peppr.be.